ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת דלמנו ישראל בע”מ ח.פ. 515997690 (להלן:בעלי האתר“)  מפעילה את אתר האינטרנט ” פליי צ’יינג’ ” (להלן:האתר“), מהווה פלטפורמה מקוות לאפשר פתרון לטסים לחו”ל במגוון שירותים פיננסים ובכלל זה רכישת מטבע חוץ (להלן: “מט”ח”) כפי שמתאפשר באתר (להלן: “שירותי האתר“).

 • הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין דלמנו ישראל בע”מ אשר הינה הבעלים והמפעילה של השירותים (להלן: “פליי צ’יינג'” או “אנו”) לבין המשתמש בשירותי האתר (להלן: “המשתמש) ביחס לגלישה באתר ולשימוש בשירותי האתר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים כמובן לגברים ולנשים כאחד.
 • השימוש באתר האינטרנט כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווה הסכמה מפורשת של המשתמש באתר לתנאים אלו (להלן: “תנאי השימוש”). בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו ייחשב כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפועל בהתאם להם – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול לאלתר מגלישה באתר ומשימוש בשירותי האתר.
 • מובהר בזאת כי תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת, וחובה על המשתמש באתר לבדוק את תנאי השימוש. שימוש בשירותים באתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
 • תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.
 1. תנאי שימוש
  • למשתמש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
  • המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
  • המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
   • גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
   • מניפולציה של כתובת ה- URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין למשתמש גישה ישירה (URL Hacking).
   • העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום פגיעה בתקנת הציבור או עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת תוכן מטעה, פרסום או העמדה להשכרה של מוצר אשר אינו זמין להשכרה אצל המשתמש, פרסום תיאור מטעה או חלקי של המושכר, תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
   • ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
  • בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
   • למנוע את שירותי האתר ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
   • להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי המשתמש, לרבות העמדת מוצר להשכרה, הגשת בקשת השכרה או מענה לבקשת השכרה, ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
 1. שירותים של בעלי האתר
  • האתר מאפשר למשתמש להזמין מטבע זר אונליין באמצעות שלושה שלבים – בחירת מטבע, הזנת סכום ובחירת אופן התשלום (להלן:קניית מט”ח“).
  • בכפוף לאמור בקניית מט”ח –
   • התשלום עבור קניית המט”ח יעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי של מבצע עסקת קניית המט”ח ולא של כל צד שלישי אחר. עבור רוכשים מסוימים יתכן וניתן יהיה לבצע את קניית המט”ח בתשלומים הכל בכפוף לשיקול דעת החברה ולמגבלות כרטיס האשראי שהוזן על ידי המשתמש. מובהר כי קניית המט”ח תושלם רק לאחר אישור כרטיס האשראי על ידי החברה וכי התשלום באמצעות כרטיס האשראי לא בוטל או נדחה מכל סיבה שהיא. שער ההמרה ייקבע במועד ביצוע קניית המט”ח באתר.
   • לאחר ביצוע קניית המט”ח באתר, קבלת המט”ח תתבצע באמצעות נציג החברה בכניסה לטרמינל, נתב”ג.
   • קבלת המט”ח באמצעות הנציג/ה מותנית בהצגת דרכון בתוקף של בעל כרטיס האשראי איתו בוצעה קניית המט”ח ו/או כל מידע מזהה אחר כפי שיידרש על ידי החברה. מובהר כי אם המידע המזהה שהוצג לחברה אינו לשביעות רצון החברה ו/או אינו עומד בדרישות החוק, החברה רשאית לא להשלים את העסקה ולבטל את קניית המט”ח.
 1. ביטול העסקה
 • ניתן לבטל את ההזמנה עד 72 שעות לפני מועד איסוף ההזמנה, באמצעות פנייה לכתובת המייל flychange4u@gmail.com.

לאחר אישור הביטול על ידינו, תזוכה בסכום בו חויבת בהפחתת 50 ₪ עבור ביטול העסקה.

הזיכוי יתבצע דרך כרטיס האשראי בו השתמשת לצורך ביצוע ההזמנה.

במידה והמשתמש לא אסף את ההזמנה בשדה התעופה, מכל סיבה שהיא, יתבצע ביטול אוטומטי של ההזמנה בהפחתת 100 ₪ מהסכום בו חויבת דרך כרטיס האשראי בו השתמשת לצורך ביצוע ההזמנה.

 

 • מובהר כי פליי צ’יינג’ אינה אחראית לכל ביטול הזמנה שבוצע על ידך, מלבד ביצוע הזיכוי כמתואר בסעיפים לעיל וכן אינה אחראית לכל נזק אשר נגרם או עשוי להיגרם לך עקב ביטול כאמור.

 

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

 

לנוחיותכם להלן קישור חוק הגנת הצרכן

http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations

 

 1. מדיניות פרטיות
  • בעלי האתר שומרים על פרטיות המשתמשים באתר ולא יחשפו את פרטי המשתמשים אלא לצורך ביצוע ומתן השירותים באתר ולמעט ככל שנדרש על ידי רשות מוסמכת כלשהי (ובכלל זה הרשות לאיסור הלבנת הון, רשות המיסים וכד’). מדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן ותשונה מעת לעת ע”י בעלי האתר, הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה והסכמתך להם כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.
 2. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו
  • באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
  • באחריות המשתמש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
 3. שינוי תנאים ושירותים
  • בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה, וכן לשירותי האתר, בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה, וכן לשירותי האתר, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה, לפי העניין, לפחות שבעה (7) ימים טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
   • למשתמש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
   • אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש טרם כניסת השינויים לתוקף.
  • באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
  • בסעיף זה, “שינויים מהותיים” הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל על המשתמש התחייבויות חדשות מבלי שיידרש לאשרר את ביצוע הפעולה, לחייבו בדיעבד בגין פעולות אשר ביצע טרם מועד השינוי, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

 

 1. תמיכה טכנית ושירות לקוחות

על מנת לסייע לך לבצע שימוש מובן ומועיל, פליי צ’יינג’ מעניקה תמיכה טכנית ושירות מלא ללא תשלום לגבי שגיאות או תקלות שעשויות להיווצר בממשק בו מוצעים השירותים, באמצעות המייל flychange@gmail.com. במקרים דחופים ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 02-5700272.

 

 1. הצעות והערות

בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: “הצעות(” מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג’.

 

 1. הגבלת אחריות
  • . השימוש בשירותים וביצוע הזמנה הינם באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השירותים ניתנים כמות שהם ( As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא . כל שימוש בשירותים או הסתמכות עליהם תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
  • . פליי צ’יינג’ אינה מתחייבת כי שערי ההמרה המופיעים במסגרת השירותים הינם מדויקים או מעודכנים בכל עת, ובאחריות המשתמש לבדוק את שערי ההמרה ולהשוות במקרה הצורך לשערים מוצעים על ידי צדדים שלישיים. פליי צ’יינג’ אינה מתחייבת כי השירותים יציעו את כל סוגי המטבעות הזרים הקיימים לרכישה בארץ. פליי צ’יינג’ לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על התכנים המופיעים בממשק בו מוצעים השירותים. המלצתנו לך היא לנהוג בתבונה ובזהירות בעת ביצוע ההזמנה באמצעות השירותים, לרבות בחינת מידע נוסף הזמין מחוץ לגדר השירותים.
  • . פליי צ’יינג’ לא תישא באחריות ו/או תהיה ערבה לטעויות ו/או שגיאות במידע ו/או תכנים המוצגים בשירותים, וכן לא תישא באחריות לשינויים שנעשו על-ידי הבנקים ו/או בנק הדואר במידע ו/או בתכנים בעניין שערי ההמרה.
  • . פליי צ’יינג’ אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של פליי צ’יינג’ ו/או לכל נזק, חסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או מהימנותם.
  • . עשויים להיות קיימים קישורים אלקטרוניים (לינקים) לאתרים או אפליקציות אחרות. פליי צ’יינג’ אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות של צדדים שלישיים שיופיעו בשירותים או בקישורים כאמור.
  • . פליי צ’יינג’ לא תהא אחראית בשום מקרה, ולא תישא בהוצאות ו/או בנזקים שייגרמו למשתמש, או למכשיר הנייד שבשימושו, כתוצאה מהשימוש בשירותים ו/או כתוצאה מהורדה של כל חומר, איבוד מידע או מחיקה של תכנים.
  • . פליי צ’יינג’ לא תהא אחראית בשום מקרה לנזקים אשר יגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי בשירותים.
  • . ייתכנו השפעות על ביצועי המכשיר הסלולארי באמצעותו נעשה שימוש בשירותים, לרבות שימוש יתר בסוללה, גרימת כיבוי המכשיר ואף פגיעה בתכנים השמורים במכשיר. יובהר כי אין פליי צ’יינג’ אחראית בשל כשלים כאמור, באם יהיו, וכי לא תהיה לך שום טענה כלפי פליי צ’יינג’ בנוגע לכשלים אלו.
  • . פליי צ’יינג’ אינה מתחייבת כי השירותים יהיו זמינים לשימוש בכל סוגי המכשירים ובאחריות המשתמש לבדוק הייתכנות שימוש במכשיר שברשותו. כמו כן, השירות מותנה בתקשורת זמינה ורציפה של אינטרנט אלחוטי של המכשיר הסלולארי, ואי קיום תקשורת אינטרנט ואו הפסקת התקשורת, תמנע את השימוש בשירות. המשתמש בלבד יישא בחיובים שונים מצד ספק התקשורת הסלולארית, שעשויים להיגבות בגין הצורך בתקשורת אינטרנט בעבור השימוש בשירותים, במקרה של חריגה ממסגרת הצריכה של המשתמש.
  • הינך מודע ומסכים לכך כי פליי צ’יינג’ אינה אחראית לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש בשירותים, מביצוע הזמנה ו/או עסקה, או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידי הבנק, בנקים אחרים, בנק הדואר וכו’.
  • הנך מתחייב לשפות את פליי צ’יינג’, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרה כלשהי של תנאי שימוש אלה או כל דין.

 

 

 

 

 1. שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות המשתמש באתר או בקשר למוצר.

 1. אבטחת מידע

פליי צ’יינג’ אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשת למידע המאוחסן בה אבל את עושה את מירב המאמצים המקובלים על מנת לצמצם את הסיכונים וחדירה בלתי-מורשית ולהגן על המידע בצורה המקסימלית.

 

 1. ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.