test

ב. אני (המוכר) מסכים שהקונה הנ״ל ישלם במקומי את המס הערך המוסף שאני חייב בגין מכירת הנכסים שפרטיהם פורטו ברשימה המצורפת הנ״ל ושמחירם הכולל הוא 150 ש״ח. 21/03/2021 תאריך*